Länkar – föreningens vänner

Higab

Annedalspojkars hus/Annedalshuset ägs och förvaltas av Higab, ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Beståndet omfattar cirka 300 byggnader, allt från historiska kulturbyggnader till idrottsarenor och saluhallar. Läs mer på http://www.higab.se

 

Seniornet Göteborg

Seniornet Göteborg ingår i SeniorNet Sweden och är en ideell IT förening för seniorer. SeniorNet är en ideologisk och partipolitiskt obunden förening. Föreningens mål är att främja seniorers användning av digital informationsteknik för delaktighet i dagens samhälle. Läs mer på http://goteborg.seniornet.se

 

Göteborgs Hembygdsförbund

Förbundets uppgift är att öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hembygden, väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk eller konstnärlig synpunkt värdefulla kultur- och naturminnen samt att verka för tillgodoseende av historiska och estetiska krav vid stadens omdaning och utveckling. Läs mer på www.goteborgshembygdsforbund.se

 

Föreningen Gamla Majgrabbar

Föreningen förmedlar upplevelser, livserfarenheter och hörsägner, främst från sin stadsdel i Majorna, Kungsladugård och Sandarna. Föreningen verkar för gott kamratskap och till ett allmänt utvidgat kulturellt intresse. Föreningen har sin hemvist i Gathenhielmska Kulturreservatet. Läs mer på http://www.majgrabbar.se/index.htm

 

Annedals trädgårdsförening

Annedals Trädgårdsförening bidrar till en trevlig miljö i vår stadsdel Annedal. Föreningen drar sig inte för att stoppa fingrarna i jorden, och hjälpa till med att sköta sitt område vid Annedalsskolan och på sina odlingslotter vid Annedalspojkar och flickors hus. Läs mer på https://annedalstradgard.wordpress.com

 

Bevara Annedal

Föreningen Bevara Annedal är en opolitisk intressegrupp som består av boende, föreningar samt näringsidkare i Annedal och närområden. Läs mer på Facebook om Bevara Annedals  hemsida: https://www.facebook.com/Bevara-Annedal-216749791822107/